BREMNES IL ØKONOMIPLAN

«Klubben skal ha en plan for økonomistyring.»

 1.  Økonomiske prinsipp
  Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.
 2. Budsjett
 3. Regnskap
 4. Økonomistyring og kontanthåndtering
 5. Bruk av bankkonto
 6. Lagskasse
 7. Regningsbetaling
 8. Bilgodtgjørelse/reiseregning
 9. Økonomiskansvar
 10. Innkreving
 11. Økonomisk ansvar
 12. Forankring

 

Ø. Økonomi

 

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og følger bestemmelsene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter.

Avdelingens regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter, også for arrangementer av ikke-sportslig art som tilskudd, gaver, lotterier og lignende.

Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret.

Regnskapene skal registreres etter regnskapsprinsippet. Det betyr at inntekter skal registreres i den periode de er inntjent og utgifter skal registreres i den periode de er påløpt. Dette innebærer at fordringer, gjeld og andre forpliktelser skal framgå av regnskapet.

Bokførte opplysninger skal være dokumentert. Bokførte opplysninger skal lett kunne følges fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering.

Avdelingens regnskap inngår som en del av årsregnskapet til Bremnes IL. Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet og balansen skal settes opp med sammenligningstall for fjoråret.

På årsmøtet skal det fastsettes budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapene. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

Ø.1. Finansiering

 

Bremnes IL ønsker til enhver tid å ha orden på økonomiske forhold. Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Vi vil ikke bruke mer penger enn vi har, og vil ikke belaste foreldre og utøveree med utlegg som ikke er avtalt.

Avdelingen blir finansiert gjennom:

 • Kontingenter
 • Sponsormidler
 • Egenandeler
 • Dugnad
 • Andel av tilskudd. Eks. LAM midler (Lokale Aktivitets Midler)
 • Inntekter fra klubben egne arrangement.
  Eks. Rema Cup.

 

Ø.1.1 Kontingenter

 

Alle medlemmer i Bremnes IL skal betale kontingent – medlemsavgift. Kontingenten består av medlemskontingent og treningsavgift. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. Ingen utøvere har anledning til å trene eller spille kamper uten at kontingenten er betalt. Gjennom kontingenten er utøveren forsikret. Når kontingent er betalt er en å regne som medlem i Bremnes IL og en har da stemmerett på årsmøtet. Alle med verv i idrettslaget, også lagledere og trenere er forpliktet til å betale medlemskontingent.

 

Ø.1.2 Dugnad i Bremnes IL

 

Dugnadsbasert arbeid er sammen med medlemskontingent den viktigste inntektskilden til idrettslaget. Vi er derfor avhengig av at foreldre/foresatte stiller opp på de dugnadene som idrettslaget kaller inn til. Arbeidsoppgaver kan variere fra år til år, men informasjon om dugnad skal gå ut i god tid på forhånd. Lagleder/foreldrekontakt har ansvar for å fordele foreldrene på de ulike dugnadene. Dugnads engasjement i Bremnes IL er stort og vi lever virkelig opp til mottoet vårt «Betre i lag»

 

Ø.1.3 Egenandeler

 

Ved deltakelse på noen arrangement må det påregnes å betale en egenandel. Eksempel er deltakelse på Norway Cup og tilsvarende. Klubben prøver å tilrettelegge for at egenandelen kan dekkes gjennom særskilt dugnadsinnsats fra den enkelte deltaker. Medlemmene har også mulighet til å søke om støtte via Inkluderingsfond.

 

Ø. 1.4 Hva dekker klubben av utgifter for lagene/gruppene:

 

 • bompenger / ferjebilletter
 • avslutninger

 

Ø.2. Budsjett

 

Idrettslaget skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, det vil si på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende det som brukes i resultat regnskapet. Det gjør at avvik lett kan følges opp. Alle avdelinger i idrettslaget skal utarbeide budsjett og bruke samme kontoklasser. Til sammen vil alle budsjettene i alle avdelinger utgjøre klubbens totale budsjett, som skal godkjennes som egen sak på årsmøtet.

 

Ø.3 Økonomistyring

 

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktig for en sunn økonomi i idrettslaget. Det er administrasjonen sin plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering, og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

På grunn av kompleksitet, krav til kompetanse og arbeidsmengde, har Bremnes IL vedtatt at regnskapsføring skal utføres av et eksternt regnskapsførerselskap.

Det er viktig å påpeke at for avdelingens forpliktelser hefter hele idrettslaget, og avdelinger kan ikke representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. Det vil si at avdelingen (med de ulike lagene) er økonomisk underlagt hovedlagets styre og årsmøte.

 

Ø.3.1 Bruk av bankkonto

 

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Administrasjon, i lag med regnskapsfører, disponerer følgende bankkonti:

 • 5 driftskonti
 • 1 skattetrekkskonto
 • 1 Minnefondskonto

 

Ø.3.2 Regningsbetaling

 

Avdelingens (Idrettslagets) sine inngående fakturaer skal attesteres av daglig leder / administrativ leder før den som disponerer bankkonto kan foreta betaling. Før refusjon av eventuelle kontantutlegg, skal kontantbilaget signeres av daglig leder / administrativ leder før utbetaling.

 

Ø.3.3 Lagkasse

 

Det er ikke tillatt med egne lagkasser i idrettslaget. Ingen lag kan derfor benytte private bankkonti til lagskasse. All økonomi med tilhørende transaksjoner skal bokføres i idrettslagets regnskap. Ved avvikling av lag skal regnskapet avsluttes og innestående overføres til respektive styre.

Ø.3.4 Bilgodtgjørelse og reiseregninger

 

Trenere, lagledere eller andre kan få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben. Før reiseutgifter kan kreves refundert må det være akseptert av administrasjonen. Spesielle tilfeller må godkjennes av styret. Det skal brukes godkjente bilgodtgjørelsesskjema og reiseregninger som er i henhold til lovkrav.

 

Ø.3.5 Innkreving og innbetalinger

 

Innkreving skal alltid gjøres til idrettslagets bankkonto. Driftskonto skal benyttes, hvis ikke annen konto er spesifisert. All kontingentinnbetaling gjøres via Rubic systemet.

Ø.4 Økonomisk ansvar

Gruppestyrene i Bremnes IL har blitt tildelt følgende fullmakt:

 • Disponere klubbens midler til det beste for gruppes medlemmer og aktive.
 • Inngå avtaler med utøvere og trenere innenfor en økonomisk ramme som har øvre grense på samlet årlig beløp på kr. 75.000.

Daglig leder i Bremnes IL har blitt delegert ansvar for å utvikle/vedlikeholde sponsorportefølje, her under fullmakt til å signere avtaler. Sponsorarbeidet består av alle elementer som er i en sponsorpakke, alt fra markedsføring til ferdig produkt.

Ø.5 Forankring

Økonomiplanen er forankra i lagets styrer og evalueres og godkjennes av lagets Hovedstyre.

Pin It on Pinterest