Visjon, verdiar, formål og målsetjingar

BIL sine verdiar

Bredde – BIL er ein plass for mangfoldet uavhengig av ferdighet og ambisjon. “Så mange som mulig, så lenge som mulig”

Idrettsglede – BIL er ein plass der trivsel og mestringsfølelse på alle nivå er i fokus. Me har som ambisjon å ha idrettstilbod som alle medlemma ønsker å ta del i.

Likeverd – BIL er ein plass der alle behandles likt og respekterer kvarandre uavhengig av kjønn, kultur og bakgrunn.

BIL sin visjon

Betre i lag

Kva betyr visjonen for dei ulike aktørane i BIL?

Trenaren: Skapa idrettsglede gjennom å vera engasjert, inkluderande og rettferdig.

Utøvaren: Framtre som lojal ovanfor laget og trenarane, samt visa interesse for idretten og arbeidsoppgåvene.

Foreldre: Visa engasjement og vera lojale ovanfor ungar og klubb ved å vera tilstades.

Tillitsvalde: Fram tre som aktive og pliktoppfyllande i verva. Vera gode førebilete for dei andre aktørane ved å vera synlege i ulike samanhengar.

Formålsparagraf Bremnes Idrettslag

  • Å organisere klubben slik at en nytter de menneskelige og økonomiske ressursane best mulig.
  • Å auka aktivitet på det sportslige plan
  • Å ha klare ansvarsforhold i tillitsmannsapparatet.
  • Å betra intern og ekstern informasjon.
  • Å definere klubb- og utøvaransvar
  • Å ta vare på, og utnytte klubbens eigendelar, anlegg og utstyr best mulig.

1.5 Overordna målsetting

Idrettslaget har som målsetting å aktivisere flest mulig barn og ungdom i vårt nærmiljø gjennom idrettslige aktiviteter som laget tilbyr. Den overordna målsetting er å skape et sunt og godt miljø for barn og ungdom.

1.6 Idrettslige målsetingar

Idrettsaktivitetane som laget tilbyr bør tilpassast behovet i vårt aktivitetsområde. Masseengasjement skal prioriterast føre eliteidrett. Barn og ungdom som deltar aktivt på trening, må gis lik mulighet til å delta på konkurransar. Samtidig må forholda leggas til rette for at aktive kan utvikle sine idrettslige eigenskapar. Dersom egne ressursar ikkje strekker til, kan samarbeid med andre klubber etablerast.

1.7.Sosiale målsettingar

Arrangement og tilstellingar utanom de rent idrettslige må ha som målsetting å samle flest mulig av kretsens innbyggarar som har tilknyting til de idrettslige arrangementa, spesielt foreldre og familie til barn og ungdom. Det må leggast vekt på at også ungdom må bli trekt inn i styrer og utval for å utvikle ansvar og positive haldningar til Bremnes Idrettslag.

1.8.Organisatoriske målsettingar

Ansvars- og oppgåvefordelinga mellom lagets styrande organa bør ikkje etterlate tvil. Samtidig bør hovedstyrets status som lagets øvste organ, og leder i hovedstyrets posisjon som leder av laget på vegne av hovedstyret, heller ikkje etterlate noen tvil.

Det må vektleggast å gje tillitsvalte samt leiarar og trenere kontinuerlig informasjon om de vedtak som fattas i hovedstyret og gruppestyrene samt informasjon om det arbeid som skjer i lagets organ slik at nemnte personer er godt informert om lagets samlande aktivitet. Også overfor lagets medlemmer bør det tilstrebest å gi god informasjon om lagets samlande aktiviteter.

Vidare må det vektleggast at tillitsvalte/ressurspersoner, leiarar, trenere og medlemmene for øvrig er kjent med lagets lover, organisasjonsplan og øvrige styrande dokumenter samt de målsettingar og haldningar som laget står for og opptrer i henhold til disse.

Det må sørgast for at tillitsvalte/ressurspersoner, leiarar og trenere gis mulighet til å kvalifisere seg til oppgåvene og gis anledning til å utvikle seg. Det må arbeidas målbevisst og kontinuerlig med rekruttering av barn og ungdom.

 

 

Nedlasting

Pin It on Pinterest